auto wzięte w leasing

Co możemy wziąć w leasing?

Leasing w ostatnim czasie stał się bardzo popularną formą finansowania przedsiębiorstw. W niniejszym artykule tłumaczymy, na czym polega umowa leasingu z nordauto-olsztyn.volvocars-partner.pl i co możemy sfinansować.

Istota

Celem jest zagwarantowanie korzystania ze składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej a jednocześnie nabycie przez korzystającego przedmiotu umowy po jej zakończeniu. Opłaty leasingowe składają się z dwóch podstawowych elementów:

  • części kapitałowej,
  • części odsetkowej.

Opłaty te nie są typowymi opłatami za używanie przedmiotu. W trakcie trwania umowy korzystający spłaca wartość nabycia przedmiotu. Ponadto, ponosi koszty finansowania zakupu przedmiotu (wartość odsetek od kredytu zaciągniętego przez finansującego na zakup przedmiotu oraz marżę finansującego). Cechą charakterystyczną jest to, że własność przedmiotu umowy w trakcie jej trwania pozostaje przy finansującym.

Przedmiot

Warunkiem koniecznym realizacji kontraktu leasingowego jest oddanie w użytkowanie przedmiotu w zamian za ustalone opłaty. Musi zaistnieć sytuacja, w której leasingobiorca będzie mógł korzystać z danego przedmiotu na zasadach określonych w umowie leasingowej. Przedmiotem leasingu jest przedmiot, który firma leasingowa oddaje do używania swojemu klientowi na określonych zasadach. Transakcje te mogą obejmować bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment rzeczy, które finansujący może przekazywać korzystającemu w użytkowanie. Jednocześnie powstają możliwości obejmowania tą umową coraz większej ilości różnorodnego sprzętu, co wpływa na dalszy rozwój tej formy finansowania. Oddaje się korzystającemu wszystkie składniki majątkowe zakwalifikowane, jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Przedmiotem mogą być następujące składniki lub prawa majątkowe: środki trwałe podlegające amortyzacji, wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, grunty.